ČSUZ Bratislava
2023
02.01
30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky
zobraziť informácie
 
2023
01.01
Želanie do nového roku 2023
zobraziť informácie
 
2022
19.12
Štastné a veselé vianoce
zobraziť informácie
 
2022
13.12
Pracovné, ale aj sviatočné chvíle
zobraziť informácie
 

Novinka

02.09.2020

Zo života Slovákov žijúcich v zahraničí. diskusná relácia

Nemôžme mať v úcte a v láske iné národy skôr, kým nemáme v úcte a v láske ten svoj vlastný.“ Milan Rastislav Štefánik

 

ČSÚZ Bratislava realizoval dňa 04.08.2020 diskusnú reláciu Zo života Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Reláciu moderovala Anna Surová Čulíková, podpredsedkyňa ČSÚZ Bratislava a hosťami diskusie boliMária Pacherová, riaditeľka Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku a Dagmar Smalley, riaditeľka slovenského vzdelávacieho centra v Anglickom Birminghame. 

 

Diskusná relácia k téme - video tu

 

Hlavnou témou diskusie boli Priority navrhované Slovákmi žijúcimi v zahraničí na nasledujúce obdobie rokov 2021 – 2026:

 

 1. Uchovávanie aktívnej znalosti materinského jazyka v komunitách Slovákov žijúcich mimo územia SR

 • V spolupráci s univerzitným pracoviskom v SR zriadiť odborné pracovisko na podporu vzdelávania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka a reálií mimo územia SR.

 • Vytvárať podmienky pre žiakov, študentov a účastníkov kurzov ďalšieho vzdelávania na poznávanie slovenských dejín, kultúry a umenia v podmienkach súčasného jazykového prostredia Slovenska.

 • Podporovať prostriedkami celoživotného vzdelávania pedagógov pôsobiacich vo vzdelávacích inštitúciách mimo územia SR.

 • Vytvárať podmienky pedagógom pôsobiacich vo vzdelávacích inštitúciách mimo územia SR pre vedeckú činnosť v spoločných projektoch s vedeckými inštitúciami Slovenskej republiky.

 • Podporovať inovatívny prístup k otázkam vzdelávania s využitím IT prostredia ako aj dištančných foriem vzdelávania.

 • Diferencovane vnímať situáciu na jednotlivých zahraničných školách, kde sa v rôznej miere vyučuje slovenčina. Akceptovať minimálne dve základné kategórie: školy, kde je výučba inštitucionalizovaná (v uznaných komunitách), a školy s neinštitucionalizovanou výučbou (vzdelávacie centrá).

 • Uplatňovať dôsledný princíp bilingválneho vyučovania odborných predmetov vo vzdelávacích inštitúciách v zahraničí.

 • Zabezpečovať učebné pomôcky, učebnice a pracovné zošity na podporu vzdelávania v slovenskom jazyku.

 • Navýšiť počty vyslaných pedagógov na zahraničné základné a stredné školy a univerzity v súlade so záväzkami medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná.

 1. Vytváranie podmienok pre návrat Slovákov migrujúcich v rámci trhu práce 

 • Budovanie možností horizontálnej priepustnosti pre deti - občanov SR dočasne žijúcich v druhých resp. tretích krajinách v čase pracovnej migrácie ich rodičov.

 • Úprava štatistických výkazov sledujúcich deti občanov SR narodených v zahraničí.

 1. V súlade s prioritami upraviť grantovú podporu v nasledujúcom období.

 2. Prioritne poskytovať finančnú podporu projektom podporujúcich vzájomné vzťahy krajanských komunít t.j. s účasťou zástupcov troch a viac komunít.

 3. Podporovať investičné projekty v prospech vzdelávacích centier poskytujúcich doplnkové vzdelávaní